BREZPLAČNA POŠTNINA za nakupe nad 24,99€.

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre Tiskarna idej na omrežjih Facebook in Instagram.

Splošne določbe

Enzo grafika d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 1230 Domžale,(v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro, ki bo potekala na omrežjih Facebook in Instagram.

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

Trajanje nagradne igre.

Nagradna igra poteka od 17.11.2021 do 22.11.2021 do 12:00 ure.

S temi Splošnimi pogoji nagradne igre organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s Splošnimi pogoji nagradne igre ter v času med 17.11.2021 in 22.11.2021 do 12:00 ure na Facebook-u:
v komentar vpišejo svoj osebni cilj ali na Instagramu: v komentar vpišejo svoj osebni cilj. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelujete lahko 1x na vsakem omrežju. Podvojenih podatkov na posameznem omrežju ne bomo upoštevali.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.tiskarnaidej.si

Seznam nagrajencev hrani organizator.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko nove objave na omrežjih Facebook in Instagram.

Organizator vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

Nagrada

Nagrada: 3x izbran planer mojLAJF v vrednosti 29,99eur z ddv.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator lahko zahteva, da nagrajenec z ustreznim dokumentom dokaže svojo identiteto.

Davčne obveznosti

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega zakonske meje.

Žrebanje nagrad

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre sodelujejo skladno s pogoji sodelovanja.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev/k skrbi organizator, ki žrebanje izvede z uporabo računalniškega programa. Žrebanje se izvede skupaj za sodelujoče na omrežju Facebook in Instagram pri čemer lahko udeleženec veljavno sodeluje na vsakem omrežju enkrat.

Žrebanje nagrade bo 22.11.2021 ob 13.00 na naslovu Miklošičeva ulica 5, 1230 Domžale. Organizator bo izmed vseh, ki so v času od 17.11.2021 do 22.11.2021 do 12:00 ure sodelovali skladno s pogoji sodelovanja, izžrebal skupno tri(3) nagrajence.

Če izžrebani nagrajenec ne želi prevzeti nagrade, se nagrada ne podeli. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; poteku žrebanja; izžrebancih. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po Facebook-u in Instagram-u najkasneje v osmih dneh po žrebanju.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku 14 dni od obvestila. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade.

Organizator bo nagrade odposlal najkasneje 14 dni od odziva nagrajencev.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne nosi nobenih dodatnih stroškov (razen davčnih obveznosti v primeru vrednosti nagradne nad 42,00 EUR), ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Uporaba osebnih podatkov

Enzo grafika d.o.o. kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Enzo grafika d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke za naslednje namene: statistična obdelava podatkov, raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za potrebe kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobilni telefon in drugi. Omenjene podatke lahko Enzo grafika d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do takrat, ko podatki ne služijo več svojemu namenu. V času upravljanja z osebnimi podatki je posamezniku na voljo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, od upravljavca pa lahko zahteva tudi trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov (v skladu z zakonom). Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri tako,  da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@tiskarnaidej.si  Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.tiskarnaidej.si

Pravila nagradnih iger so dostopna na strani www.tiskarnaidej.si za dodatne informacije pa lahko

zainteresirana oseba tudi piše na info@tiskarnaidej.si

V Domžalah, dne 17.11.2021

Enzo grafika d.o.o.